menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Implantaten

Hoe worden implantaten geplaatst?

Een totale implantologie behandeling bestaat altijd uit meerdere zittingen en kan worden verdeeld in een chirurgisch gedeelte en een prothetisch gedeelte. Afhankelijk van de individuele situatie wordt gekozen voor het implanteren in één- of in tweefases. Wij werken zowel met de éénfase methode als met de tweefase methode.

éénfase

Bij de éénfase methode worden de implantaten in één keer geplaatst. Dat wil zeggen, dat na de operatie de implantaten zichtbaar zijn in de mond. Er hoeft geen tweede chirurgische ingreep plaats te vinden om de implantaten vrij te leggen. Er kan direct een begin worden gemaakt met het prothetische gedeelte van de behandeling.

tweefase

Bij de tweefase methode worden de implantaten geplaatst en daarna wordt het tandvlees er overheen gelegd. Dit wordt gedaan om de implantaten en het omliggende bot zo min mogelijk te belasten gedurende de rustperiode. De implantaten worden bij een volgende afspraak door middel van een kleine chirurgische ingreep, onder lokale verdoving, vrijgegelegd. Dit is nodig om een aanvang te kunnen maken met het prothetische gedeelte van de behandeling. Hierna wordt omschreven wat precies de stappen zijn in elke zitting.

1e Afspraak: Het eerste implantaatconsult

Het verloop van een implantologie behandeling wordt vastgesteld aan de hand van een of meerdere consulten met een van onze tandartsen, de implantologie-coördinator en een assistente. Hierin wordt gevraagd naar uw algemene gezondheid, medicijngebruik, tandheelkundig verleden en ook naar uw persoonlijke wensen met betrekking tot uw gebit. Er wordt een vragenlijst afgenomen en de assistente maakt een röntgenfoto van uw kaak. Aan de hand van deze röntgenfoto kan worden vastgesteld of u voldoende bot heeft om te kunnen implanteren, maar ook kan de toekomstige locatie van de implantaten worden bepaald. In sommige gevallen worden afdrukken genomen van de kaak (happen) om gipsmodellen te vervaardigen. Dit is nodig om uw situatie in teamverband te kunnen bespreken, zodat u daar niet steeds zelf voor aanwezig hoeft te zijn. Wanneer u in aanmerking komt voor een implantologie behandeling, zal de implantologie-coördinator of de assistente het verdere verloop van uw behandeling met u doornemen. De voor- en nadelen van de behandeling zullen worden besproken en er is voor u uiteraard gelegenheid al uw vragen te stellen. In verband met een mogelijke vergoeding van een deel van de behandeling dienen een aantal (aanvraag) formulieren te worden ingevuld. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de kosten, adviseren wij u, uw verzekeringspolis mee te nemen. Meer informatie over de kosten en vergoedingen vindt u bij: kosten. Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering, ontvangt u van ons altijd een begroting. Aan het einde van het consult worden een aantal vervolgafspraken gemaakt binnen een zo kort mogelijke termijn. Indien het een gecompliceerde behandeling betreft, volgt vaak nog een 2e en soms zelfs een 3e consult. Wij hechten er grote waarde aan, dat de door ons voorgestelde behandeling ook voor u volkomen duidelijk is. Wij zullen pas met de behandeling aanvangen, als u volledig akkoord bent en er met een goed gevoel aan begint. Wanneer dit het geval is, zullen wij u ook vragen om een Informed Consent te ondertekenen. Dit is een verklaring, waarin staat, dat wij u goed hebben geïnformeerd, dat u alle informatie goed hebt begrepen, dat u akkoord gaat met de behandeling zoals voorgesteld en dat u kennis hebt genomen van eventuele risico’s.

2e Afspraak: Bespreken behandelplan/begroting

Tijdens deze afspraak nemen wij de behandeling nog een keer met u door. De aan u toegestuurde begroting wordt besproken en indien u volledig akkoord gaat, vragen wij u het Informed Consent en de begroting voor akkoord te ondertekenen. Er kunnen nu afspraken voor het implanteren worden gemaakt.

3e Afspraak: Ophalen van recepten

Ongeveer een week voor de implantologie behandeling krijgt u een afspraak voor het ophalen van recepten. De implantologie-assistente neemt tijdens deze afspraak met u door welke medicijnen u wanneer dient in te nemen. U ontvangt ook een recept voor een “cold pack” om zwelling na de operatie zoveel mogelijk tegen te gaan.

4e Afspraak: De implantologie behandeling – chirurgisch gedeelte

Tijdens het chirurgische gedeelte worden één of meerdere implantaten in één of twee fases geplaatst. Hiervoor wordt in totaal ongeveer 1 uur gepland. De daadwerkelijke implantatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, de rest van de tijd is nodig voor voorbereidingen. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Er wordt een kleine snede gemaakt in het tandvlees, waarna het opzij kan worden geschoven. Hierdoor wordt het onderliggende bot zichtbaar. Vervolgens worden een of meerdere gaatjes geboord, waar het implantaat precies in past. Dit gebeurt vaak met behulp van een speciale boormal, die aangeeft, waar precies de gaatjes dienen te komen. De implantaten worden in de gaatjes geschroefd. Hierna kan, indien is gekozen voor het tweefase systeem, het tandvlees weer worden gesloten. Bij de éénfase chirurgie wordt het tandvlees rondom het implantaat gehecht, zodat het implantaat in de mond zichtbaar blijft. In een aantal gevallen wordt direct na het implanteren een tijdelijke voorziening geplaatst. Wanneer u een prothese draagt, kan deze niet worden gedragen, totdat de hechtingen na 10 dagen zijn verwijderd. Wij raden u aan om voor deze chirurgische behandeling iemand mee te nemen die u na afloop naar huis kan brengen. Hoewel de behandeling zelden of nooit tot echte nabezwaren leidt, kunt u zich soms toch wat onprettig voelen door het lange liggen en de verdoving.

Rustperiode

Het bot heeft tijd nodig om vast te groeien aan het implantaat. Ook het omliggende tandvlees heeft tijd nodig om te herstellen. Doorgaans neemt deze rustperiode ongeveer 6 weken tot 6 maanden in beslag. De duur van deze rustperiode is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dikte en kwaliteit van het bot, de omstandigheden tijdens de operatie, maar ook van leefgewoonten, zoals roken. De dag na de operatie wordt u door ons gebeld om te vragen hoe het met u gaat.

5e Afspraak: Hechtingen verwijderen

10 dagen na de eerste fase (tijdens de rustperiode) worden de hechtingen verwijderd. Deze afspraak wordt tevens gebruikt om te evalueren, hoe het gaat met de genezing. De noodvoorziening kan dan ook worden aangepast. Wanneer u een prothese draagt, wordt tijdens deze afspraak uw prothese aangepast aan de implantaten. De prothese wordt vrij geslepen ter plaatse van de implantaten en aan de binnenkant voorzien van een zacht laagje om de implantaten zoveel mogelijk te ontzien. Na deze afspraak zullen wij uw eigen tandarts of prothesetechnieker op de hoogte brengen van het verloop van de operatie.

6e Afspraak: De implantologie behandeling – het chirurgische gedeelte tweede fase

Er wordt onder plaatselijke verdoving een klein rondje tandvlees weggenomen om een opbouw te kunnen plaatsen. Nu kan de suprastructuur ofwel de kroon, brug of klikprothese vervaardigd worden. Dit is de fase dat uw eigen tandarts of de prothesetandtechnieker de behandeling kan overnemen. Hiervan zullen wij hem/haar op de hoogte brengen. Over het algemeen wordt de tweede-fase-behandeling door patiënten zonder veel nabezwaren doorstaan. Zwelling en napijn vallen doorgaans erg mee.

7e Afspraak: Afdrukken

De situatie in de mond is door de aanwezigheid van de implantaten veranderd. Het tandtechnische laboratorium dat uw kroon, brug of prothese op de implantaten gaat maken heeft hiervoor een exact model van deze situatie nodig. Daarom is het nodig opnieuw afdrukken te maken van de implantaten. Hiervoor worden speciale afdrukkappen op de implantaten geschroefd. Daarna wordt van zowel de onder- als de bovenkaak een afdruk genomen.

8e en volgende afspraken:

Gedurende deze afspraken wordt uw te vervaardigen constructie gepast, soms meermalen. Er wordt relatie bepaald tussen uw onder- en bovenkaak. De kleur wordt bepaald. Kortom, alles wat nodig is om uw nieuwe constructie optimaal te laten functioneren in de mond. Het aantal afspraken wat hiervoor nodig is, is afhankelijk van de constructie die voor u wordt gemaakt.

Nazorg

Ongeveer 2 weken na de tweede-fase-behandeling wordt u bij de mondhygiëniste verwacht voor een nazorgbehandeling. Een goed uitgevoerde mondhygiëne door uzelf en ondersteund door een van onze mondhygiënistes, is essentieel voor een lange levensduur van uw implantaten. Uit onderzoek is gebleken, dat implantaten jarenlang meegaan mits zij goed worden onderhouden. Onze ervaringen bevestigen dit. Wij adviseren daarom tijdens het eerste jaar na de implantologie behandeling ongeveer 3 tot 4 nazorgbehandelingen. Tijdens een nazorgafspraak wordt gecontroleerd of uw mondhygiëne nog optimaal is en zo nodig moet worden bijgestuurd. De mondhygiëniste maakt zorgvuldig uw implantaten schoon en indien nodig verwijdert zij ook aanslag van de prothese. Een jaar na de implantologie behandeling wordt ter controle een röntgenfoto gemaakt. Als alles in orde is, betekent dit vaak dat er minder frequent een bezoek aan onze praktijk nodig is. Wij houden u echter wel onder controle.

Nazorg thuis

Wat u zelf thuis kunt doen als voorbereiding op de behandeling en om de genezing van uw implantaten te bespoedigen, vindt u in dit deel van onze site. U kunt bij onduidelijkheden natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze assistentes.

  • Neemt u altijd contact op met de praktijk, als u last heeft van uw implantaten of de constructie die daar op gemaakt is. Volg nauwkeurig de adviezen op die u hebt gekregen van de assistente over het gebruik van uw medicijnen. U hebt vier recepten meegekregen namelijk: een pijnstiller (ibuprofen), een antibioticakuur, een mondspoelmiddel (chloorhexidine) en een recept voor een coldpack.
  • Wat te doen:
  1. U neemt 1 pijnstiller, één uur voor de implantologie behandeling. Na de behandeling neemt u nog een keer 2 stuks. Indien u geen pijn hebt, dan raden wij u toch aan om de pijnstillers in te nemen, omdat deze de zwelling tegengaan.
  2. U neemt de antibioticumkuur 2 uur voor de ingreep in zijn geheel in.
  3. Met het mondspoelmiddel dient u 2 dagen voorafgaand aan de implantologie behandeling te starten. De derde dag na de ingreep mag u voorzichtig weer beginnen met spoelen.
  4. Het coldpack gebruikt u na de behandeling, om zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan. Ons advies luidt: 4 uur lang aansluitend aan de ingreep, 2 keer per uur, 20 minuten koelen.
  • Geen alcohol en NIET roken in de week voorafgaand aan de eerste fase. De voorkeur gaat uit naar volledig stoppen met roken, omdat roken het genezingsproces kan beïnvloeden. Bovendien kan roken de levensduur van de implantaten aanzienlijk verkorten.
  • Een tot twee weken zacht voedsel gebruiken.
  • Ontzie het behandelde deel van de mond door na de implantologie behandeling gedurende 5 dagen lang vloeibaar voedsel te gebruiken. Wanneer u een kunstgebit (volledige prothese) draagt, mag u dit niet dragen, totdat de hechtingen zijn verwijderd. Doorgaans worden de hechtingen na 10 dagen verwijderd. De tandarts-implantoloog zal tijdens deze afspraak controleren of de pasvorm nog correct is en daar waar nodig uw prothese aanpassen om de implantaten zoveel mogelijk te ontlasten.
  • Zorg ervoor, dat uw hoofd de eerste nacht iets hoger ligt dan de rest van uw lichaam. Dit kan bijvoorbeeld met een hoog of extra kussen.